שירותי אקולוגיה

פנו אלינו

09-9750050

שעות הפעילות ומענה טלפוני: ימים א-ה 8:00-16:00

ייעוץ סביבתי, דיגום ופינוי
קרקעות מזוהמות ❙ מי תהום ❙ שפכים ❙ מטמנות

סקרי קרקע וגז קרקע אקטיבי (TO-15)

ביצוע סקר קרקע, סקר גז קרקע, סקר מי תהום

חברת וזה אקולוגיה מבצעת סקרי קרקע לבדיקת זיהום קרקעות, גזי קרקע וזיהום מי תהום.

ברשות חברת וזה אקולוגיה מעבדה לבדיקת קרקע והחברה היא חברה מוסמכת כמעבדה לדיגום קרקע ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות:

מי נדרש לבצע סקר קרקע לבדיקת זיהומי קרקע

 • מפעלים וארגונים בסיכון: חברות דלק, תעשיות פטרוכימיות, תעשיות ביטחוניות, תחנות דלק (כולל תחנות תדלוק מקומיות), מוסכים וכו'.
 • כל גוף או מבצע פעילות שבה קיים פוטנציאל של זיהום קרקע בהווה או בעבר.
 • כל גוף שבעברו היה אירוע זיהום קרקע.

וזה אקולוגיה מספקת שירותי סקר קרקע לשקלול הערכה כמותית או איכותית של מידת זיהום הקרקע, ריכוזי זיהומים ותיחומם ובדיקת רמת ערכיהם במטרה לשקף את מצב הקרקע אל מול רף זיהומי קרקע כפי שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה.

תהליך עבודה לביצוע סקרי קרקע

 • סקר קרקע היסטורי - במטרה לאתר נקודות החשודות בזיהום קרקע וקביעת רמת הסיכון, מבוצעות בדיקות הכוללות ניתוח אירועים ותקלות בעבר, ניתוח תהליכי ייצור, ראיונות עם בעלי תפקידים רלוונטים, ניתוח מפות ותצלומי אוויר של האתר וסביבתו בתקופות שונות, ניתוח התנאים הגיאולוגים והידרו-גיאולוגיים וזיהוי מסלולים אפשריים להפצת זיהום הקרקע. על מנת לאסוף את המידע הנדרש אנו מבצעים סיור מקדים באתר, בודקים את המידע הרלוונטי הקיים במחלקת הרישוי והנדסה ברשות המקומית, במשרד להגנת הסביבה, רשות המים ובכל רשות אחרת רלוונטית.
  בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי מועלה על הכתב תוכנית לביצוע בדיקות גז קרקע וקרקע אשר מועברת למשרד להגנת הסביבה.
 • סקר גז קרקע - במטרה לקבוע האם קיים זיהום בגז הקרקע, מבוצע בשלוש שיטות:
  • סקר קרקע / סקר גז קרקע - באמצעות מעבדת MIP.
  • דיגום גז קרקע פסיבי - ע"י קולטן של פחם פעיל הסופר גזים.
  • דיגום גז קרקע אקטיבי - שאיבת כמות של גז מהקרקע וניטור הממצאים.

סקר גז קרקע אקטיבי

סקר גז קרקע אקטיבי מבוצע על ידינו על פי נוהל דיגום גז קרקע אקטיבי של המשרד לאיכות הסביבה לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות (TO-15) כדלהלן:

"הדיגום יבוצע ע"י דוגם גז קרקע אחד שהוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בישראל. הדיגום יבוצע מתחילתו ועד סופו קרי: ביצוע קידוח והתקנת הבאר, כולל צנרת, גשש, חיבורים לרבות לקניסטר, מדידות ואקום, ביצוע מבחני ואקום ומבחני הדליפה, וכן מבחני שטיפה, שטיפות עצמן, פיקוח ומדידת ואקום שוטפת, בלנקים, חזרות, נטילת הדוגמה, שינועה עד למעבדה מוסמכת וכל דבר הנוגע לדיגום ע"י אותו דוגם גז מוסמך,..." - ראה: הנחיות המשרד להגנה הסביבה לדיגום גז בשיטות אקטיביות

דיגום קרקע זה מבוצע בהמשך לביצוע סקר קרקע היסטורי ואיפיון מקורות זיהום פוטנציאלים בעבר ובהווה. תוצאות הדיגום מאפשרות הערכה ראשונית של סוג הזיהום בקרקע ורמתו, ועל פיו מתקבלת החלטה על המשך פעילות.
הימצאות גז קרקע בריכוזים גבוהים מהווה סכנה בפני עצמה, מחדירת הגז לחניונים, מרתפים ומבנים תת קרקעיים, ולפיכך קיימת המלצה של המשרד להגנת הסביבה, והנחייה של הרשות לאיכות הסביבה בחלק מן הרשויות המקומיות, לבצוע דיגום גז קרקע בפרויקטים של בנייה.

 • סקר קרקע - הכולל שני שלבים עקריים:
  • ביצוע קידוחים באתר הלקוח במטרה לתחם את היקף הזיהום וקביעת רמתו - על פי הממצאים שנתקבלו בסקרים הראשוניים בהם אותרו מוקדי הזיהום ואופיינו המזהמים הקיימים באתר, יבוצע סקר קידוחים לאיתור מוקדי הזיהום הן במישור האופקי והן במישור האנכי, לתחימת פריסת הזיהום בקרקע. בסקר הקידוחים דוגמאות הקרקע נלקחות בצורה לא מופרת באמצעות קידוחי "דחיקה ישירה" (Direct Push) אשר מאפשרים דיגום מעומק מוגדר על ציר הקידוח.
  • ניתוח הממצאים והפקת דו"ח מסכם הכולל תיאור התהליך והמלצות לטיפול - דוגמאות הקרקע נשלחות למעבדה אשר מוסמכת לביצוע אנליזות לבדיקת ריכוז המזהמים בהם התעורר חשד לזיהום הקרקע. בנוסף לתפוצת המזהמים באתר, בסקר זה מאופיין גם חתך גיאולוגי של תת הקרקע עד לתחתית הקידוחים.

אפיון מדויק ומפורט של זיהום הקרקע ומאפייניו בסקר הקידוחים הינו בעל חשיבות רבה לתכנון מפורט של שיקום הקרקע. התאמת מערכת השיקום לאתר תהיה רבה יותר ככל שסקירת הקרקע תהיה מדויקת יותר.

 • סקר מי תהום - אם מדובר באתר הנמצא מעל לאקוויפר לו חשיבות הידרולוגית, ותוצאות סקר הקידוחים מעוררות חשד לחדירה של מזהמים מהתווך הלא רווי אל תוך מי התהום, יש לתכנן סקר מי תהום לקביעה האם זוהמו מי תהום באתר זה. הסקר כולל פריסה של בארות לניטור מי התהום בהתבסס על הנחיות רשות המים ולאחר קבלת אישור ועדת קידוחים, אפיון של מפלס מי התהום וכיוון זרימתם בתת הקרקע, דיגום מי התהום בשיטת Low Flow וביצוע בדיקות מעבדתיות לקבלת ערכי ריכוזי מזהמים במים.
  במקרה של גילוי זיהום קרקע אשר מחייב את שיקומם של מי התהום, תפוצת המזהמים במי התהום תאופיין על פי תבנית בהתבסס על ממצאי הדיגומים והמידע שנאסף לגבי האקוויפר. על בסיס תבנית זו תורכב תוכנית לביצוע שיקום מי התהום אשר תוגש לאישורה של רשות המים.

כל תהליך של סקר קרקע מבוצע בתיאום ואישור צמוד של המשרד להגנת הסביבה וכפוף לדרישותיו.

לחברת וזה אקולוגיה ניסיון בביצוע סקרי קרקע ודיגומי קרקע וכן ליווי וביצוע פרויקטים בהיקפים שונים תוך ניהול תהליכי אישור מול הרשויות והגופים המוסדיים העוסקים בתחום.

מכונת קידוח לביצוע קידוחי קרקע במסגרת סקר קרקעות
לאיתור וניטור זיהומי קרקע

בדיקת זיהום קרקע - מכונה לצורך ביצוע סקר קרקע