שירותי אקולוגיה

פנו אלינו

09-9750050

שעות הפעילות ומענה טלפוני: ימים א-ה 8:00-16:00

ייעוץ סביבתי, דיגום ופינוי
קרקעות מזוהמות ❙ מי תהום ❙ שפכים ❙ מטמנות

סקרים סביבתיים

ביצוע סקר קרקע, סקר גז קרקע, סקר מי תהום

חברת וזה אקולוגיה מבצעת סקרי קרקע לבדיקת זיהום קרקעות, גזי קרקע וזיהום מי תהום.
ברשות חברת וזה אקולוגיה מעבדה ניידת לדיגום קרקע ומי תהום - MIP, וכן וזה אקולוגיה הינה חברה המוסמכת כמעבדה לדיגום קרקע וגז קרקע ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות:

מי נדרש לבצע סקר קרקע לבדיקת זיהומי קרקע

  • יזמי נדל"ן המעוניינים להכשיר קרקע לבנייה.
  • בעלי עסקים הנדרשים לבדיקות הקרקע כחלק מהליך רישוי העסק.
  • מפעלים וארגונים בסיכון: חברות דלק, תעשיות פטרוכימיות, תעשיות ביטחוניות, תחנות דלק (כולל תחנות תדלוק מקומיות), מוסכים וכו'.
  • כל גוף או מבצע פעילות שבה קיים פוטנציאל של זיהום קרקע בהווה או בעבר.
  • כל גוף שבעברו היה אירוע זיהום קרקע.

וזה אקולוגיה מספקת שירותי סקר קרקע לשקלול הערכה כמותית או איכותית של מידת זיהום הקרקע, ריכוזי זיהומים ותיחומם ובדיקת רמת ערכיהם במטרה לשקף את מצב הקרקע אל מול רף זיהומי קרקע כפי שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה.

סקר היסטורי

במטרה לאתר נקודות החשודות בזיהום קרקע וקביעת רמת הסיכון, מבוצעות בדיקות הכוללות ניתוח אירועים ותקלות בעבר, ניתוח תהליכי ייצור, ראיונות עם בעלי תפקידים רלוונטים, ניתוח מפות ותצלומי אוויר של האתר וסביבתו בתקופות שונות, ניתוח התנאים הגיאולוגים והידרו-גיאולוגיים וזיהוי מסלולים אפשריים להפצת זיהום הקרקע. על מנת לאסוף את המידע הנדרש אנו מבצעים סיור מקדים באתר, בודקים את המידע הרלוונטי הקיים במחלקת הרישוי והנדסה ברשות המקומית, במשרד להגנת הסביבה, רשות המים ובכל רשות אחרת רלוונטית.

בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי מועלה על הכתב תוכנית לביצוע בדיקות קרקע או גז קרקע - תכנית דיגום, אשר מועברת לאישור המשרד להגנת הסביבה.

סקר גז קרקע אקטיבי (TO-15)

סקר גז קרקע, לרוב משמש כשלב ראשוני בבדיקת קרקע החשודה כמזוהמת, במטרה לתת הערכה ראשונית לסוגי המזהמים, רמת הזיהום וגבולותיו.
אנו מבצעים סקר גז קרקע אקטיבי על פי נוהל של המשרד לאיכות הסביבה לביצוע סקרי גזי קרקע בשיטות אקטיביות (TO-15) (הנחיות המשרד להגנה הסביבה לדיגום גז בשיטות אקטיביות).

עבודתינו כוללת הן את דיגום גזי הקרקע בפועל (ראה: תעודת הסמכה בעברית ובאנגלית, היקף הסמכה), קבלת תוצאות האנליזות מהמעבדה, ניתוח הממצאים וסיכומם בדו"ח דיגום המועבר לבדיקת המשרד להגנת הסביבה. אנו ממשיכים את ליווי הלקוח בהתקשרות מול המשרד להגנת הסביבה, במידה ונדרשות פעולות נוספות כגון המשך חקירה או טיפול בקרקע.

סקר קרקע

לפי תכנית הדיגום שהוגשה ואושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה, יבוצע סקר קרקע - הכולל שני שלבים עיקריים:

  1. ביצוע קידוחים באתר הלקוח במטרה לתחם את היקף הזיהום וקביעת רמתו - על פי הממצאים שנתקבלו בסקרים הראשוניים (כגון סקר גז קרקע אקטיבי, כפי שתואר מעלה)  בהם אותרו מוקדי הזיהום ואופיינו המזהמים הקיימים באתר, יבוצע סקר קרקע לאיתור מוקדי הזיהום הן במישור האופקי והן במישור האנכי, לתחימת פריסת הזיהום בקרקע. בסקר הקידוחים דוגמאות הקרקע נלקחות בצורה לא מופרת באמצעות קידוחי "דחיקה ישירה" Direct Push)) אשר מאפשרים דיגום מעומק מוגדר על ציר הקידוח (ראה מטה צילום של מכונת הקידוח של חבר.
  2. ניתוח הממצאים והפקת דו"ח מסכם הכולל תיאור התהליך והמלצות לטיפול - דוגמאות הקרקע נשלחות למעבדה אשר מוסמכת לביצוע אנליזות לבדיקת ריכוז המזהמים בהם התעורר חשד לזיהום הקרקע. בנוסף לתפוצת המזהמים באתר, בסקר זה מאופיין גם חתך גיאולוגי של תת הקרקע עד לתחתית הקידוחים. אפיון מדויק ומפורט של זיהום הקרקע ומאפייניו בסקר הקרקע הינו בעל חשיבות רבה לתכנון מפורט של שיקום הקרקע - התאמת מערכת השיקום לאתר תהיה רבה יותר ככל שסקירת הקרקע תהיה מדויקת יותר.

סקר מי תהום

אם מדובר באתר הנמצא מעל לאקוויפר לו חשיבות הידרולוגית, ותוצאות סקר הקידוחים מעוררות חשד לחדירה של מזהמים מהתווך הלא רווי אל תוך מי התהום, יש לתכנן סקר מי תהום לקביעה האם זוהמו מי תהום באתר זה. הסקר כולל פריסה של בארות לניטור מי התהום בהתבסס על הנחיות רשות המים ולאחר קבלת אישור ועדת קידוחים, אפיון של מפלס מי התהום וכיוון זרימתם בתת הקרקע, דיגום מי התהום בשיטת Low Flow וביצוע בדיקות מעבדתיות לקבלת ערכי ריכוזי מזהמים במים.

במקרה של גילוי זיהום קרקע אשר מחייב את שיקומם של מי התהום, תפוצת המזהמים במי התהום תאופיין על פי תבנית בהתבסס על ממצאי הדיגומים והמידע שנאסף לגבי האקוויפר. על בסיס תבנית זו תורכב תוכנית לביצוע שיקום מי התהום אשר תוגש לאישורה של רשות המים.

דיגום גז קרקע אקטיבי בשכונת מגורים במרכז הארץ

דיגום גז קרקע אקטיבי בשכונת מגורים